...
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการกรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปี พ.ศ. 2566

คำชี้แจง :

        1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการและรับฟังความเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

        2. แบบประเมินนี้ มี 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์/บริการ และข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ

        3. ข้อมูลที่กรอกในแบบสำรวจเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน และสร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน กรุณากรอกแบบสำรวจตามความเป็นจริง โดยข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และแสดงผลในภาพรวมเท่านั้น